5. ročné gymnázium

 

Päťročný anglicko-slovenský bilingválny program vychádza zo školského vzdelávacieho programu.

Obsahové zameranie štúdia
Výučba predmetov stanovených učebným plánom prebieha v anglickom jazyku, ktorý nie je cieľom ale prostriedkom. Päťročný bilingválny program má dvojaký cieľ - zabezpečiť výučbu integrujúcu jazyk a obsah kladením rovnakej dôležitosti na oboje, „používanie cudzieho jazyka na učenie sa a učenie sa používať cudzí jazyk“, úspešné zvládnutie maturitného štandardu podľa požiadaviek Ministerstva školstva SR a získavanie jazykových certifikátov uznávaných v krajinách Európskej únii a USA. Veľký význam sa prikladá motivácii žiakov. Podporujú sa nové metodiky v jazykovej príprave.


Cieľ výučby

1.ročník je zameraný na intenzívnu jazykovú prípravu, ktorá umožní používanie angličtiny ako vyučovacieho a komunikačného jazyka

 • pri prijatí škola akceptuje mierne pokročilú úroveň(A2) znalosti jazyka (pre-intermediate level)
 • týždenná dotácia anglického jazyka je 14 hodín
 • vyučovanie jazyka sa delí na aspekty a podpredmety
 • september: corrective phonetic course within F – korigujúci fonetický kurz v rámci F

A. Coursebook -práca s učebnicou
B. Grammar -gramatika
C. Writing -písanie
D. Literature (Critical Reading) – literatúra (analytické čítanie)
E. Cultural Studies (native speaker) – Reálie anglicky hovoriacich krajín (hodiny so zahraničným lektorom)
F. Social Studies ( topics specified for school-leaving exams) - Sociálne štúdie (konverzácia v rámci tematických okruhov
predpísaných katalógom cieľových požiadaviek pre úroveň B1/B2)

 • prezentácie projektov
 • úroveň na konci 1.polroka je stredne pokročilá (intermediate), učebnica Solutions 2nd Edition (Oxford) B1 (Spoločný Európsky rámec-CEF)
 • „malá maturita“ – ústna skúška z prebratých konverzačných tém na konci každého polroka
 • študenti máju možnosť si vybrať (NEJ, FRJ, ŠPJ,RUJ) další cudzí jazyk ako povinný predmet
 • nelingvistické predmety sú študentom vysvetľované cez médium anglického jazyka, čím sa zrýchľuje získavanie základných komunikačných schopností, pritom sa opakuje učivo podľa učebných osnov 8.a 9. ročníkov pre ZŠ a preberajú sa jednotlivé látky gymnaziálneho učiva 1.ročníka
Cieľ výučby
 • úroveň anglického jazyka na konci 2. ročníka je vyšší stupeň stredne pokročilej (upper-Intermediate)
 • počet hodín ANJ je zredukovaný na 5 hodín do týždňa
 • učebnica Solutions Solutions Upper-Intermediate 2nd Edition (Oxford)(First Certificate in English) – B2 (6 lekcií)
 • Anglophone Literatures and Cultures - Reálie a literatúra anglicky hovoriacich krajín (hodiny s rodeným hovorcom)
 • vyučujú sa všetky všeobecno-vzdelávacie predmety gymnaziálnej formy štúdia
 • v plnej miere sa používajú nadobudnuté jazykové kompetencie na štúdium odborných predmetov
 • žiaci v súlade s učebným plánom si vyberajú z ponuky povinne voliteľných a nepovinných predmetov
 • na konci 2. ročníka študent bilingválneho gymnázia je na jazykovej úrovni maturanta všeobecného gymnázia
Cieľ výučby
 • upevňovanie a udržovanie nadobudnutých jazykových zručností
 • 3. ročník sa končí dosiahnutím pokročilej úrovne (Pre-Advanced)
 • učebnica - Solution Solution Upper-Intermediate 2nd Editon (4 lekcie) a Solutions Advanced 2nd Edition (1 lekcia)
 • Anglophone Literatures and Cultures - Reálie a literatúra anglicky hovoriacich krajín (hodiny s rodeným hovorcom)
 • príprava na jazykové certifikáty v spolupráci s British Council
 • príprava na štátne jazykové skúšky v spolupráci so štátnou jazykovou školou v Bratislave
 • skúšobné testovanie FCE
Cieľ výučby

V štvrtom ročníku sa začína príprava ku skúške CAE (Cambridge Certificate in Advance English) na vyučovacích hodinách anglického jazyka, nakoľko obsah učiva podľa učebných plánov pre 4. ročník bilingválneho gymnázia a požiadavky na vedomosti a zručnosti pre certifikát CAE sa zhodujú. Pre záujemcov o CAE škola poskytne posilňujúce doučovanie špeciálne zamerané na prípravu na skúšku CAE.

 • učebnica anglického jazyka veľmi pokročilej úrovni - Solutions Advanced 2nd Edition - CAE (Certificate in Advanced English) - C1 (5 lekcií)
 • Anglophone Literatures and Cultures - Reálie a literatúra anglicky hovoriacich krajín (hodiny s rodeným hovorcom)
 • príprava na maturitu a jazykové skúšky
Cieľ výučby
 • štúdium je ukončené maturitnou skúškou zo slovenského jazyka a literatúry, z anglického jazyka a literatúry a z dvoch povinne voliteľných predmetov: matematika, fyzika, chémia, biológia, informatika, ekonomika, dejepis, geografia, náuka o spoločnosti, francúzsky jazyk a nemecký jazyk
 • učebnica anglického jazyka veľmi pokročilej úrovni Solutions Advanced 2nd Edition - CAE (Certificate in Advanced English) - C1 (4 lekcie)
 • Anglophone Literatures and Cultures - Reálie a literatúra anglicky hovoriacich krajín
 • v spolupráci so štátnou jazykovou školou v Bratislave študent 5.ročníka môže získať vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške základnej a vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške odbornej pri splnení určených podmienok
 • po absolvovaní posilňujúcich nepovinných predmetov a volitelných predmetov študent je v plnej miere pripravený úspešne pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole v Slovenskej republike, Českej republike a v zahraničí, predovšetkým v anglickom jazykovom prostredí.
 • absolvovanie Cambridgských skúšok FCE,CAE
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton