Štúdium v zahraničí

 

1. Výber zahraničnej školy

Zahraničná škola musí byť obdobného typu, v našom prípade musí ísť o typ strednej školy. Zahraničná škola musí poskytnúť žiakovi štúdium takých predmetov, ktoré by žiak študoval v našej škole v danom školskom roku (zákon umožňuje vykonať najviac 3 rozdielové skúšky, teda odchýlka v študijných plánoch môže byť najviac 3 predmety). Zákonný zástupca žiaka by mal pred odchodom do zahraničia dbať na overenie možnosti uznania štúdia na zahraničnej škole ako rovnocenného so štúdiom na Slovensku (prípadné informácie poskytnú zodpovední pracovníci - bod č. 4).

2. Spolupráca s kmeňovou školou

Zákonný zástupca predkladá riaditeľovi strednej školy žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí. Riaditeľ strednej školy vydáva rozhodnutie o povolení štúdia v zahraničí. Žiak nastupuje na štúdium v zahraničí, zákonný zástupca do 15 dní od nástupu do zahraničnej školy informuje kmeňovú školu o zahájení štúdia v zahraničí. Zákonný zástupca doručí kmeňovej škole učebné plány a učebné osnovy zo zahraničnej školy (najneskôr do 15. mája), aby na základe týchto pedagogických dokumentov riaditeľ strednej školy mohol určiť predmety, z ktorých žiak bude konať rozdielové skúšky. Riaditeľ strednej školy určuje predmety, z ktorých žiak bude konať rozdielové skúšky. Rozdielová skúška z vyučovacieho jazyka je povinná.

3. Rozdielové skúšky

Zákonný zástupca po návrate svojho dieťaťa zo zahraničia predloží vysvedčenie o štúdiu v zahraničí. Vysvedčenie má obsahovať potvrdenie o úspešnom ukončení štúdia v danom ročníku (zodpovedajúcom ročníku štúdia v kmeňovej škole) a postupe do vyššieho ročníka. Ak vysvedčenie neobsahuje formuláciu o postupe do vyššieho ročníka, zákonný zástupca je povinný predložiť aj takéto potvrdenie zo zahraničnej školy. Žiak vykoná rozdielové skúšky. Úspešné vykonanie rozdielových skúšok je podmienkou postupu do vyššieho ročníka na kmeňovej škole. Rozdielové skúšky sú komisionálne.

4. Prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice

Posúdenie štúdia v zahraničí, jeho uznanie za absolvovanie príslušného ročníka strednej školy v SR a prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice, zabezpečuje Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava. Prevod známok je dôležitý predovšetkým z dôvodu uvádzania známok aj na prihláškach na štúdium na vysokej škole, ďalej sa zohľadňujú aj pri konaní maturitnej skúšky.


© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton